Korisni linkovi

Grad Novi Marof

Općina Ljubešćica

Općina Kalnik

Općina Sveti Petar Orehovec

Općina Gornja Rijeka

Općina Visoko

Općina Breznica

Općina Breznički Hum

Općina Hrašćina

Općina Konjščina

Općina Budinščina

Turistička zajednica Grada Novog Marofa

Turistička zajednica Općine Kalnik

Turistička zajednica Zlatni istok Zagorja

Varaždinska županija

Varaždinska županija – Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša

Varaždinska županija – Potpore udrugama

Varaždinska županija – Upravni odjel za gospodarstvo i europske poslove

Turistička zajednica Varaždinske županije

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije – JURA

Javna ustanova “PRIRODA Varaždinske županije”

Koprivničko-križevačka županija

Koprivničko-križevačka županija – Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Koprivničko-križevačka županija – Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu

Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije

PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

Krapinsko-zagorska županija

Krapinsko-zagorska županija – Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

Krapinsko-zagorska županija – Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove

Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije

Zagorska razvojna agencija – ZARA

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije

Ministarstvo poljoprivrede

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR)

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju (ruralnirazvoj.hr)

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede (savjetodavna.hr)

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH)

Hrvatska poljoprivredna komora (HPK)

Nacionalna mreža Zajedničke poljoprivredne politike

LEADER mreža Hrvatske (LMH)

Hrvatska mreža za ruralni razvoj (HMRR)

EU mreža Zajedničke poljoprivredne politike (EU CAP Network)

Europska komisija – Poljoprivreda i ruralni razvoj

Europska udruga LEADER za ruralni razvoj (ELARD)

Agronet

ePoljoprivreda

ePosjednik

e-Građani

Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi.hr)

EU fondovi Hrvatska

eFondovi

Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj

Kohesio: pronađite projekte EU-a u vašoj regiji

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Hrvatska gospodarska komora (HGK)

Hrvatska obrtnička komora

Ministarstvo financija Republike Hrvatske

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU)

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Ured za udruge

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Veleučilište u Križevcima

Sveučilište Sjever

LAG Sjeverozapad

LAG Međimurski doli i bregi

LAG Mura Drava

LAG Izvor

LAG Podravina

LAG Prigorje

LAG Zeleni bregi

LAG Zagorje-Sutla

LAG Sava

LAG Vuka-Dunav

LAG Bosutski niz

LAG Cetinska Krajina

Europska komisija – Financiranje i natječaji

EU Login

Europska komisija – Program Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV)

Erasmus+

CERV – Nacionalna kontakt točka

PADOR

keep.eu

CORDIS

Interreg

Interreg Središnja Europa

Interreg Program transnacionalne suradnje dunavske regije

Interreg Slovenija – Hrvatska

Strategija EU za Dunavsku regiju (EUSDR)

EEA Grants – Financijski mehanizmi

Švicarsko-hrvatski program suradnje

Savez Alpe-Jadran

Zadruga za etično financiranje (ZEF)

Finoteka.com

Narodne novine (NN Tražilica)

Elektronički oglasnik javne nabave RH (novi)

Elektronički oglasnik javne nabave RH (stari)

Elektronički oglasnik nabave Agencije za plaćanja (EONA)

e-Savjetovanja

Hrvatski zavod za zapošljavanje – Portal Burza rada

Sudski registar

Preglednik obrtnog registra

Registar udruga Republike Hrvatske

Državni zavod za statistiku – Registar poslovnih subjekata

Ministarstvo financija – Registar neprofitnih organizacija

Porezna uprava – Provjera obveznika u sustavu PDV-a

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra

Bioportal

ARKOD Preglednik

HAKmap